Chính sách môi trường

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG CỦA TMEV 

* Quan niệm:

Nhận thức được việc bảo tồn môi trường trái đất là vấn đề quan trọng, công ty chúng tôi thực hiện giảm thiểu gánh nặng môi trường trong tất cả hoạt động công nghiệp từ thiết kế đến phát triển, sản xuất và cống hiến vào sự phát triển bền vững của xã hội, đảm bảo sức khỏe con người.

* Chính sách:

Để thực hiện các hoạt động giảm thiểu gánh nặng môi trường, công ty chúng tôi quy định các hạng mục dưới đây như một chính sách cơ bản:

  1. Luôn tuân thủ các hiệp định, điều lệ, pháp lệnh liên quan đến môi trường, phản ánh chính xác những ảnh hưởng đến môi trường, giảm thiểu gánh nặng đến môi trường, nỗ lực phòng tránh ô nhiễm môi trường.
  2. Nỗ lực giảm thiểu chất thải trong những hoạt động kinh tế gây ảnh hưởng đến môi trường đồng thời thúc đẩy việc tái sử dụng, tái chế các chất thải và nỗ lực giảm thiểu gánh nặng môi trường.
  3. Nhận biết các khía cạnh môi trường theo như các hoạt động, tiến hành nâng cao hệ thống quản lý môi trường, liên tục đánh giá và xem xét định kỳ .
  4. Truyền đạt chính sách môi trường này cho tất cả công nhân viên đang làm việc trong công ty, nỗ lực nâng cao nhận thức và ý thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường.
  5. Công khai rộng rãi chính sách môi trường ra bên ngoài công ty.

Tải file pdf ở đây: Chính sách môi trường